• Yang Zhenlin, Wang Yulu, Jin Yujia, Zhu Yuanfei, Wu Yanling, Li Cheng, Kong Yu, Song Wenping, Tian Xiaolong, Zhan Wuqiang, Huang Ailing, Zhou Shanshan, Xia Shuai, Tian Xiaoxu,Peng Chao,Chen Cuicui, Shi Yibing, Hu Gaowei, Du Shujuan, Wang Yuyan, Xie Youhua, Jiang Shibo, Lu Lu, Sun Lei, Song Yuanlin, Ying Tianlei*(病原生物系). A non-ACE2 competing human single-domain antibody confers broad neutralization against SARS-CoV-2 and circulating variants. Signal Transduction and Targeted Therapy. 2021

  • Shuyi Chen, Hujie Wu, Zhengyang Wang, Mengping Jia, Jieyu Guo, Jiayu Jin, Xiaobo Li, Dan Meng, Ling Lin, Aiwu Ruth He, Ping Zhou & Xiuling Zhi*(生理与病理生理学系). Loss of SPTBN1 suppresses autophagy via SETD7-mediated YAP methylation in hepatocellular carcinoma initiation and development. Cellular And Molecular Gastroenterology And Hepatology. 2021

  • Li Tingting, Han Xiaojian, Gu Chenjian, Guo Hangtian, Zhang Huajun, Wang Yingming, Hu Chao, Wang Kai, Liu Fengjiang, Luo Feiyang, Zhang Yanan, Hu Jie, Wang Wang, Li Shenglong, Hao Yanan, Shen Meiying, Huang Jingjing, Long Yingyi, Song Shuyi, Wu Ruixin, Mu Song, Chen Qian, Gao Fengxia, Wang Jianwei, Long Shunhua, Li Luo, Wu Yang, Gao Yan, Xu Wei, Cai Xia, Qu Di, Zhang Zherui, Zhang Hongqing, Li Na, Gao Qingzhu, Zhang Guiji, He Changlong, Wang Wei, Ji Xiaoyun, Tang Ni, Yuan Zhenghong, Xie Youhua*(病原生物学系), Yang Haitao, Zhang Bo, Huang Ailong, Jin Aishun. Potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies with protective efficacy against newly emerged mutational variants. Nature Communications. 2021

  • Yingjiang Xu,Ting Shi, Xuan Cui, Linyu Yan, Qi Wang, Xiaoyan Xu, Qingwen Zhao, Xiaoxuan Xu, Qiqun Tang, Huiru Tang, Dongning Pan*(生物化学与分子生物学系). Asparagine reinforces mTORC1 signaling to boost thermogenesis and glycolysis in adipose tissues. Embo Journal. 2021

  • Chen Zhong, Song Kun, Shang Yongpeng, Xiong Yanpeng, Lyu Zhihui, Chen Junwen, Zheng Jinxin, Li Peiyu, Wu Yang, Gu Chenjian, Xie Youhua, Deng Qiwen, Yu Zhijian, Zhang Jian, Qu Di*(病原生物学系). Selection and Identification of Novel Antibacterial Agents against Planktonic Growth and Biofilm Formation of Enterococcus faecalis. Journal Of Medicinal Chemistry. 2021

  • Yi Chunyan, Sun Xiaoyu, Lin Yixiao, Gu Chenjian, Ding Longfei, Lu Xiao, Yang Zhuo, Zhang Yaguang, Ma Liyan, Gu Wangpeng, Qu Aidong, Zhou Xu, Li Xiuling, Xu Jianqing, Ling Zhiyang, Xie Youhua*(病原生物学系), Lu Hongzhou, Sun Bing. Comprehensive mapping of binding hot spots of SARS-CoV-2 RBD-specific neutralizing antibodies for tracking immune escape variants. Genome Medicine. 2021

  • Changyou Jiang, Xiao Yang, Guanhong He, Fan Wang, Zhilin Wang, Wendong Xu, Ying Mao, Lan Ma & Feifei Wang*(药理中心). CRHCeA→VTA inputs inhibit the positive ensembles to induce negative effect of opiate withdrawal. Molecular Psychiatry. 2021

  • Li Can, Liu Fenglin, Yang Xu, Guo Bao, Li Guoyun, Yin Jie, He Gaofei, Yang Caiting, Xu Ling, Li Shuxuan, Wu Hao, Liu Hai, Ruan Yuanyuan, Gu Jianxin, Wang Lan*(生物化学与分子生物系). Targeting lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 triggers autophagic program in esophageal cancer. Cell Death And Differentiation. 2021