• Chenjian Gu, Lijun Ming, Yili Fang, Xuejing Liu, Junqi Zhang, Gennadiy Zelinskyy, Qiang Deng, Jing Liu*, Youhua Xie*(病原生物学系). Restriction of exogenous DNA expression by SAMHD1. Science Bulletin. 2020

  • Bo Deng, Yuli Lin, Yusheng Chen, Shuai Ma, Qian Cai, Wenji Wang, Bingji Li, Tingyan Liu, Peihui Zhou, Rui He*, Feng Ding(免疫学系). Plasmacytoid dendritic cells promote acute kidney injury by producing interferon-alpha. Cellular & Molecular Immunology. 2020